Privacy Charter

Okra Hoegaarden  –  PRIVACY CHARTER

 ‘Okra Hoegaarden’ verzamelt en bewaart persoonsgegevens van leden en deelnemers aan activiteiten in functie van eigen communicatie en omwille van administratieve redenen.

‘Okra Hoegaarden’ verbindt er zich toe om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG – Algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

‘Okra Hoegaarden’ verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

‘Okra Hoegaarden’ verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor informatiedoeleinden, voor een vlotte communicatie m.b.t. onze activiteiten, of omwille van administratieve of financiële afhandelingen.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hiervoor toestemming geeft
  • Indien de verwerking nodig is voor uw deelname aan activiteiten (bijv. uw adres om een uitnodiging op te sturen), of om een door u gevraagde dienst te leveren (bijv. uw bankrekeningnummer i.k.v. een financiële afhandeling).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt voor het kenbaar maken van activiteiten en m.b.t. uw participatie aan de aangeboden activiteiten
  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is in het kader van onze informatie en communicatie, om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom hebben we de nodige maatregelen genomen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen info@okrahoegaarden.be

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@okrahoegaarden.be

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van ‘Okra Hoegaardenn’ opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@okrahoegaarden.be